מגוון הציוד שלנו


תנאי השימוש

במסגרת תנאים והתניות אלה "אנחנו, שלנו, Stannah" מתייחסות לקבוצת החברות של Stannah, ל-Stannah Lift Services Limited, ל-Stannah Lifts Limited ול-Microlifts Limited.

קבלת התנאים

קבלת התנאים
בעצם הקריאה של התוכן של האתר www.stannah.ie (להלן "האתר") יש הסכמה להיות מחויבים לתנאים ולהתניות המוגדרים להלן וקבלה של מדיניות הפרטיות. אם קיימת התנגדות לאי אלו מהתנאים וההתניות המוגדרים בהסכם זה, אל לך להשתמש במוצר או בשירות כלשהו המופיע באתר ועליך לצאת מיד.

ניתנת הסכמתך לאי שימוש באתר למטרות לא חוקיות ולכיבוד כל החוקים והתקנות הרלוונטיים. ניתנת הסכמתך לא להשתמש באתר בדרך כלשהי שעשויה לפגום בביצועים, להשחית את התוכן או בשאר המובנים לצמצמם את התפקוד הכולל של האתר. ניתנת כמו כן הסכמה לא לפגוע באבטחה של האתר או לא לנסות להשיג גישה לאזורים מאובטחים או למידע רגיש.
ניתנת הסכמה לקבלת אחריות לכל טענה, מחיר, חבות, אובדן, עלויות הכוללות עלויות משפטיות שאליהן ניכנס הנובעות מהפרה כלשהי של התנאים וההתניות המוגדרים בהסכם זה.

שינוי
Stannah שומרת לעצמה את הזכות לשנות חלק כלשהו של הסכם זה ללא הודעה מוקדמת והשימוש שלך באתר ייחשב כקבלתו של הסכם זה. אנחנו מייעצים למשתמשים לבדוק בקביעות את התנאים וההתניות של הסכם זה.

ל-Stannah שיקול הדעת המוחלט בנוגע לשינוי או הסרה של חלק כלשהו באתר זה ללא אזהרה או חבות שעולה מפעולה מעין זו.

הגבלות חבות
Stannah לא תישא באחריות בשום פנים ואופן לנזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים הכוללים אובדן כלשהו של עסקים, הכנסות, רווחים או נתונים ביחס לשימוש שלך באתר.
דבר בהסכם זה לא יפעל להחריג חבות כלשהי בגין מוות או פציעה אישית הנובעת מרשלנות של Stannah, של עובדיה או של סוכניה.

זכויות יוצרים
כל קניין רוחני של Stannah, כגון סימנים מסחריים, שמות מסחריים, פטנטים, עיצובים רשומים וכל זכויות קניין רוחני אוטומטיות אחרות הנובעות מהאסתטיקה או התפקודיות של האתר יישארו רכושה של Stannah.

בעצם השימוש באתר ניתנת הסכמתך לכבד את זכויות הקניין הרוחני של Stannah ותהיה הימנעות מהעתקה, הורדה, שידור, הפקה מחדש, הדפסה או ניצול לצורך מסחרי כל חומר הכלול באתר זה.

כתבי ויתור
המידע ניתן על בסיס הבנה שהאתר לא עוסק במתן ייעוץ ואין לסמוך עליו באופן בלעדי בעת קבלת החלטה קשורה.

המידע שהאתר מכיל ניתן על בסיס "כפי שהוא" וללא אחריות מפורשת או מרומזת באופן אחר ביחס לדיוק, להתאמה למטרה, להתאמה או הבטיחות של מרכיב כלשהו של האתר.

איננו ערבים לזמינות ללא הפרעה של האתר www.stannah.ie ואיננו יכולים לספק ייצוג כלשהו לכך שהשימוש באתר יהיה חופשי משגיאות.

צדדים שלישיים
האתר מכיל קישורי היפרטקסט לאתרים שמפעילים צדדים אחרים. אין לנו שליטה על אתרים מעין אלה ואיננו נוטלים על עצמנו אחריות כלשהי ולא נישא בחבות כלשהי ביחס לתוכן שלהם. הכללתם של היפרטקסטים לאתרים מעין אלה אינה מרמזה על אישור דעות, הצהרות או מידע הכלול באתרים מעין אלה.

הפרדה
אם תנאי כלשהו בהסכם זה ייחשב לא תקף או ככזה שאי אפשר לכפותו, תנאי מעין זה יימחק ושאר התנאים יישארו תקפים.

החוק והסמכות המשפטית הקובעים
הסכם זה ינוהל על פי חוקי אנגליה וכל משתמש באתר מסכים בזאת להיות מחויב באופן בלעדי לסמכות המשפטים של בתי המשפט באנגליה ללא התייחסות לתקנות הקובעות בחירה של חוקים.